Gebruiksvoorwaarden


Wat volgt zijn de gebruiksvoorwaarden van de site van cindivo.be.

Door uzelf toegang te verschaffen tot de website gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord wenst te gaan, verzoeken wij u deze website verder niet te bezoeken of te gebruiken.

Intellectuele eigendomsrechten


De teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren jobvanjeleven.be of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Caresolutions de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Niet-toegestaan gebruik van de website


U verbindt zich er o.m. toe :

  • De informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken
  • Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt
  • De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter)
  • De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom
  • De website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor een voorafgaandelijke toestemming aan Caresolutions te vragen, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger

Persoonsgegevens


cindivo.be verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een bestelformulier, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker cindivo.be toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van cindivo.be

Privacy


Indien u op de website persoonsgegevens aan ons verstrekt, zoals uw naam en gemeente, is onze Privacy Beleid van toepassing. Wij raden u aan om deze goed te lezen voordat u ons deze gegevens verstrekt.
Aan de site gekoppelde sites (gelinkte sites)
Indien de website verwijzingen bevat naar andere sites, impliceert dit niet dat wij instemmen met de inhoud van deze websites en impliceert de opname van deze websites geen enkele samenwerking tussen cindivo.be en de exploitanten van deze websites. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor deze sites inclusief de daarin opgenomen informatie.
Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen.

Diversen


Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet toepasselijk is of strijdig is met een bepaling van dwingend recht, zal deze niet-toepasselijkheid de geldigheid of toepasselijkheid van de overige bepalingen niet aantasten.
Op deze gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van de website is Belgisch recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Brussel.